Systém GDPR-SYSTEM.CZ je určený pro centrální evidenci veškerých informací, dokumentace a procesů souvisejících s plněním legislativy GDPR.

Výhody využití evidenčního software GDPR-SYSTEM.CZ v porovnání s využitím jednoduchého souborového uložiště dokumentů MS Word a Excel.

  • Centralizovaná přehledná a systematická evidence veškerých informací a dokumentů.
  • Možnosti využití vyhledávacích filtrů pro lepší orientaci ve velkém množství dat.
  • Využití vazeb mezi souvisejícími informacemi pro zjednodušení a vyšší úroveň systematičnosti.
  • Přehledná evidence ve specializovaném softwarovém systému může být pro případnou kontrolu známkou vyšší úrovně zajištění správy bezpečnosti osobních údajů.

 

CENÍK >>      OBJEDNÁVKA >>      POPIS SYSTÉMU >>

 

Místa evidence
Seznam míst, kde se vyskytují osobní údaje, charakter osobních údajů a způsob nakládání s nimi, např. papírové složky ve skříni, softwarová databáze, …
Možnost definovat stromovou strukturu zodpovědných osob za jednotlivá místa evidence. Možnost větvení a přenášení zodpovědnosti od nejvyšších míst níže až k detailně definovaným místům evidence.


Rizika
Definice rizik při evidenci a zacházení s osobními údaji a přiřazení těchto rizik místu evidence.

Opatření
Definice opatření na základě rizik a charakteru osobních údajů a přiřazení těchto rizik místům evidence. Možnost evidence informaci a dokumentace jako např. skenovaných smluvních vztahů pro zacházení s osobními údaji z hlediska souladu s GDPR.

Kontakty
Centrální evidence kontaktů rozdělených na fyzické a právnické osoby a občany. Tyto kontakty se přiřazují např. k místu evidence jako odpovědné osoby za zacházení s osobními údaji.

Subjekty údajů
Možnost evidence subjektů údajů, tedy osob, jejichž osobní údaje jsou spravovány. Možnost přiřazení informací a dokumentů jako např. skenovaného souhlasu, poučení apod.

Incidenty
V případě vzniku incidentu je v této agendě možnost evidovat příslušné informace o incidentu včetně důkazních podkladů o jejich včasném oznámení.

Komunikační rozhraní
Zajišťuje povinnou informovanost směrem k subjektům údajů. Správa webové adresy stránky a jejího aktuálního obsahu s informacemi pro subjekty údajů. Použitelné také do souhlasů.

GDPR informace
Aktuální informace a dokumentace k GDPR. Aktuální zákony, vyhlášky, platné vydané interní směrnice apod.


Ceník provozu systému GDPR-SYSTEM.CZ a demo verze zdarma

Typ poskytované služby Cena bez DPH
Přístup k náhledu na demo verzi systému na 28 dní. zdarma
Přístup na zkušební verzi s prázdnou databází na 28 dní. zdarma
Poskytování individuálního přístupu do GDPR-SYSTEM.CZ pro účely evidence 1 subjektu. (100MB) 400 Kč/měs.

Zprovoznění a poskytování provozu systému GDPR-SYSTEM.CZ na individuální URL adrese jako např.:
nazevfirmy.gdpr-system.cz
gdpr.nazevfiremnidomeny.cz
(100MB)

1 000 Kč jednorázově
600 Kč/měs.
Implementace systému GDPR-SYSTEM.CZ na serverovou infrastrukturu klienta. Nutno dohodnout projekt implementace a způsob podpory. Na základě poptávky a definovaných technických a provozních parametrů je tvořena individuální nabídka.

Veškeré uvedené ceny jsou bez DPH.

 

Objednávka / žádost o zřízení přístupu: