Systém GDPR-SYSTEM.CZ je určený pro centrální evidenci veškerých informací, dokumentace a procesů souvisejících s plněním legislativy GDPR.

Výhody využití evidenčního software GDPR-SYSTEM.CZ v porovnání s využitím jednoduchého souborového uložiště dokumentů MS Word a Excel.

  • Centralizovaná přehledná a systematická evidence veškerých informací a dokumentů.
  • Možnosti využití vyhledávacích filtrů pro lepší orientaci ve velkém množství dat.
  • Využití vazeb mezi souvisejícími informacemi pro zjednodušení a vyšší úroveň systematičnosti.
  • Přehledná evidence ve specializovaném softwarovém systému může být pro případnou kontrolu známkou vyšší úrovně zajištění správy bezpečnosti osobních údajů.

 

Místa evidence
Seznam míst, kde se vyskytují osobní údaje, charakter osobních údajů a způsob nakládání s nimi, např. papírové složky ve skříni, softwarová databáze, …
Možnost definovat stromovou strukturu zodpovědných osob za jednotlivá místa evidence. Možnost větvení a přenášení zodpovědnosti od nejvyšších míst níže až k detailně definovaným místům evidence.


Rizika
Definice rizik při evidenci a zacházení s osobními údaji a přiřazení těchto rizik místu evidence.

Opatření
Definice opatření na základě rizik a charakteru osobních údajů a přiřazení těchto rizik místům evidence. Možnost evidence informaci a dokumentace jako např. skenovaných smluvních vztahů pro zacházení s osobními údaji z hlediska souladu s GDPR.

Kontakty
Centrální evidence kontaktů rozdělených na fyzické a právnické osoby a občany. Tyto kontakty se přiřazují např. k místu evidence jako odpovědné osoby za zacházení s osobními údaji.

Subjekty údajů
Možnost evidence subjektů údajů, tedy osob, jejichž osobní údaje jsou spravovány. Možnost přiřazení informací a dokumentů jako např. skenovaného souhlasu, poučení apod.

Incidenty
V případě vzniku incidentu je v této agendě možnost evidovat příslušné informace o incidentu včetně důkazních podkladů o jejich včasném oznámení.

Komunikační rozhraní
Zajišťuje povinnou informovanost směrem k subjektům údajů. Správa webové adresy stránky a jejího aktuálního obsahu s informacemi pro subjekty údajů. Použitelné také do souhlasů.

GDPR informace
Aktuální informace a dokumentace k GDPR. Aktuální zákony, vyhlášky, platné vydané interní směrnice apod.

 

 

Objednávka / žádost o zřízení přístupu: